Τμήμα Συντονισμού και Διοικητικής Μέριμνας

Το Τμήμα Συντονισμού και Διοικητικής Μέριμνας

  • μεριμνά για τη γραμματειακή υποστήριξη των υπηρεσιών του Ινστιτούτου, την τήρηση αρχείων, την διεκπεραίωση αλληλογραφίας και άλλα θέματα διοικητικής φύσεως
  • μεριμνά για την τήρηση της Νομοθεσίας, του Κανονισμού Λειτουργίας και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθυντή
  • μεριμνά για την κατάρτιση του ετήσιου απολογισμού, ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων του Ινστιτούτου και παρακολουθεί τις εισροές του τακτικού προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από εθνικούς και λοιπούς πόρους
  • μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των έργων του Ινστιτούτου, καθώς και τη διαχείριση των συμβάσεων και των πληρωμών των εν λόγω έργων
  • μεριμνά για τις προμήθειες των αγαθών και την ανάθεση/λήψη των υπηρεσιών, καθώς και τη λειτουργία των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών, και διαχείρισης ενστάσεων και παραλαβής.